اثر حسن نیت بر ضمان درک ( با رویکردی بر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۹۳

اثر حسن نیت بر ضمان درک ( با رویکردی بر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۹۳

دسته بندی: -

قیمت: 8500 تومان

تعداد نمایش: 123 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 فروردین 1394

به روز رسانی در: 14 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بخش اول: شناخت قاعده حسن نیت و ضمان درك… ۲

کفتار اول:ضمان درك… ۳

فصل اول: پیدایش حسن نیت در نظام حقوقی فرانسه و ایران. ۳

گفتار اول:حسن نیت در فقه و حقوق ایران. ۴

گفتار دوم:حسن نیت در حقوق ایران. ۵

گفتار سوم:قلمرو ضمان درك… ۶

فصل دوم: مفهوم حسن نیت و سوء نیت.. ۷

گفتار اول:مفهوم حسن نیت.. ۷

گفتار دوم:واژگان مرتبط با حسن نیت.. ۸

بخش دوم- ارکان و مبانی حسن نیت.. ۱۰

فصل اول: ارکان قاعده حسن نیت.. ۱۱

گفتار اول:رکن مادی حسن نیت.. ۱۱

گفتار دوم:رکن معنوی حسن نیت.. ۱۲

فصل دوم: مبنای قاعده حسن نیت.. ۱۳

بخش سوم- قلمرو و کارکردهای حسن نیت.. ۱۷

فصل اول: حسن نیت در تشکیل و انعقاد قراردادها ۱۷

فصل دوم: حسن نیت در تفسیر و اجرای قرارداد. ۱۹

گفتار اول:نقش حسن نیت در تفسیر قرارداد. ۲۰

گفتار دوم:حسن نیت در اجرای قرارداد. ۲۱

گفتار سوم:مفاد ضمان درك… ۲۳

فصل سوم: حسن نیت در مرحله اعمال ضمانت اجرای قرارداد. ۲۳

گفتار اول:بطلان قرارداد. ۲۴

گفتار دوم:حق فسخ برای طرف با حسن نیت.. ۲۵

گفتار سوم:مطالبه خسارت.. ۲۶

فصل چهارم: مبناي فقهي و حقوقي ضمان درك… ۲۷

نتیجه گیری.. ۲۹

فهرست منابع. ۳۰