بررسی جرم واختلاس

بررسی جرم واختلاس

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 66 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 شهریور 1394

به روز رسانی در: 30 شهریور 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۸
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۰
۱-۴-اهداف تحقیق ۱۳
۱-۵-سوالات تحقیق ۱۳
۱-۶-فرضیه های تحقیق ۱۳
۱-۷- روش پژوهش ۱۳
۱-۸- روش گرد آوری اطلاعات ۱۴
۱-۹- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۱۴
فصل دوم:تعاریف
۲-۱-مبحث يكم : تعريف جرم اختلاس ۱۶
۲-۱-۱-گفتار اول : معناي لغوي جرم اختلاس ۱۶
۲-۱-۲-گفتار دوم : تعريف فقهي جرم اختلاس ۱۷
۲-۱-۳-گفتار سوم : تعريف حقوقي جرم اختلاس ۱۸
۲-۱-۴-گفتار چهارم : مقايسه كوتاهي بين جرم اختلاس در فقه وحقوق ۲۰
۲-۱-۵-اختلاس در قوانين كيفري ايران ۲۳
۲-۱-۵-۱-الف) جرم اختلاس در قوانين قبل از انقلاب اسلامي ۲۵
۲-۱-۵-۲-ب: جرم اختلاس در قوانين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ۳۱
۲-۲-گفتار اول : وجوه اشتراك و افتراق جرم«اختلاس» با جرم«خيانت در امانت» ۳۹
الف: وجوه اشتراك : ۳۹
۱- از جهت ركن مادي ۳۹
۲_ از جهت ركن معنوي ۴۰
ب: وجوه افتراق : ۴۱
۲-۳-گفتار دوم : وجوه اشتراك و افتراق جرم «اختلاس» باجرم «تصرف غير قانوني» ۴۲
۲-۳-۱- وجوه اشتراك ۴۲
۲-۳-۲- از جهت سمت مرتكب ۴۲
۲-۳-۳- ازجهت موضوع جرم ۴۲
ب: وجوه افتراق: ۴۳
۲-۴-گفتار چهارم: وجوه اشتراك وافتراق جرم «اختلاس» با جرم «كلاهبرداري» ۴۵
الف: وجوه اشتراك ۴۵
ب: وجوه افتراق ۴۶
فصل سوم: ارکان جرم اختلاس
اركان جرم اختلاس ۴۷
۳-۱-مبحث يكم : ركن قانوني ۴۸
۳-۲-مبحث دوم : ركن مادي ۵۳
۳-۲-۱-گفتار اول: سمت مرتكب ۵۴
۳-۲-۲-گفتار دوم : تصاحب ۵۶
۳-۲-۳ مقايسه برداشت و تصاحب ۵۷
۳-۳-گفتار سوم : موضوع و متعلق جرم اختلاس ۶۰
الف: وجوه ۶۲
ب: حواله ۶۲
ج: سهام ۶۳
د: آيا اموال غير منقول در قلمرو جرم اختلاس قرار ميگيرند؟ ۶۴
۳-۴-مبحث سوم : ركن معنوي ۶۷
۳-۵-مبحث چهارم : شروع به جرم اختلاس ۷۰
۳-۶-گفتار اول: شروع به اختلاس در قوانين قبل از انقلاب اسلامي ۷۱
الف: زمان حكومت ماده ۱۵۲ ۷۱
ب: قانون مجازات مختلسين مصوب ۱۳۰۳ ۷۲
ج: قانون ديوان جزاي عمال دولت و متمم آن ، مصوب ۱۳۰۸ ۷۲
۳-۷-گفتار دوم : شروع به اختلاس در قوانين بعد از انقلاب اسلامي ۷۳
۳-۸-مبحث پنجم : همكاري در ارتكاب جرم «اختلاس» ۷۶
۳-۸-۱-گفتار اول : شركت در جرم اختلاس ۷۸
۳-۸-۲-گفتار دوم : معاونت در جرم اختلاس ۷۹
۳-۹-مبحث ششم : تعدد يا تكرار جرم «اختلاس» ۸۳
۳-۱۰-مبحث يكم : مجازات جرم اختلاس درفقه ۸۵
۳-۱۱-مبحث دوم : مجازات جرم اختلاس در قانون ۸۷
۳-۱۱-۱-گفتار اول : مجازات اصلي ۸۷
ب ـ قرار بازداشت موقت و تعليق كارمند متهم ؛ ۹۰
۳-۱۲-مبحث دوم : تخفيف مجازات جرم اختلاس ۹۴
۳-۱۳-مبحث سوم : تعليق مجازات جرم اختلاس ۱۰۰
نتيجه گيري ۱۰۵
منابع و مآخذ ۱۱۰

پاسخ دهید