بررسی رابطه راهبردی تنظیم شناختی هیجان با خود کنترلی در دانشجویان

بررسی رابطه راهبردی تنظیم شناختی هیجان با خود کنترلی در دانشجویان

دسته بندی: -

قیمت: 13000 تومان

تعداد نمایش: 348 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 فروردین 1394

به روز رسانی در: 15 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

فهرست مطالب

عنـوان                                                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۷

۴- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۱-۴: هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۴: هدف جزیی……………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۵- فرضیه ها یا سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………….۱۹

۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………..۱۹

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

۱- گستره نظری و پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲- توجهات اخیر به هوش هیجانی…………………………………………………………………………………….. ۲۳

۳- سابقه نظری مفهوم هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………..۲۴

۴- دیدگاه توانایی………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۵- علل پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۶- درمان یا کنترل پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………..۳۱

۷- تحقیقات مرتبط در داخل………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۸- تحقیقات مرتبط در خارج……………………………………………………………………………………………………….۳۷

فصل سوم: روش پژوهش

۱- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲- ابزار پژوهش……………………………………………………………..……………………………………………………..۴۲٫

۳- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۴- روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………۴۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱- جدول شماره یک………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲- جدول شماره دو………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۳- جدول شماره سه…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۴- جدول شماره چهار…………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۵- جدول شماره پنج…………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۶- جدول شماره شش………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۷- جدول شماره هفت………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۸- جدول شماره هشت……………………………………………………………………………………………………………۵۲

۹-جدول شماره نه………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

۱۰- جدول شماره ده……………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۱۱- جدول شماره یازده…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۱۲- جدول شماره دوازده……………………………………………………………………………………………………….۵۶

۱۳- جدول شماره سیزده…………………………………………………………………………………………………………۵۷

۱۴- جدول شماره چهارده……………………………………………………………………………………………………….۵۸

۱۵- جدول شماره پانزده…………………………………………………………………………………………………………۵۹

۱۶- جدول شماره شانزده……………………………………………………………………………………………………….۶۰

۱۷- جدول شماره هفده………………………………………………………………………………………………………..۶۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱- بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..۶۳

۲- محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………..۷۰

۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

منابع و ماخذ

۱- منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۲- منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

پیوست

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………۷۶