شکل شناسی حکایات کلیه ودمنه

شکل شناسی حکایات کلیه ودمنه

دسته بندی: -

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 130 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 فروردین 1394

به روز رسانی در: 19 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

چكيده. ۵

مقدمه. ۶

بيان مسأله. ۹

اهداف تحقيق: ۹

پرسش هاي تحقيق: ۹

پيشينه تحقيق: ۱۰

روش پژوهش: ۱۰

محدوديت ها: ۱۱

فصل اول:کلیات

۱-۱ مقدمه. ۱۲

۱-۲ چرا ساختار؟. ۱۶

۱-۳ نقد فرم و صورت داستان. ۱۸

۱-۴ شكل شناسي.. ۲۰

۱-۵ قدمت داستان. ۲۲

۱-۶ قصه در قرآن. ۲۴

۱-۷ حضور حيوانات در قرآن و منابع عرفاني: ۲۶

۱-۸ قصه هاي هندي.. ۲۸

۱-۹ قصه، داستان، فابل يا مثل؟. ۲۸

۱-۱۰ فابل(Fable) چيست؟. ۲۹

۱-۱۰-۱ فابل در آفريقا ۳۰

۱-۱۰-۲فابل در هندوستان. ۳۱

۱-۱۰-۳ فابل در يونان باستان. ۳۱

۱-۱۰-۴ فابل در ايران. ۳۱

۱-۱۱ نشانه در فابل.. ۳۴

۱-۱۲ كليله و دمنه بهرامشاهي.. ۳۶

۱-۱۳ ابن مقفع. ۳۹

۱-۱۴ ابوالمعااي نصرالله منشي.. ۴۰

۱-۱۵ ويژگي هاي ظاهري قصه هندي: ۴۰

۱-۱۵-۱ كليشه اي بودن: ۴۰

۱-۱۵-۲ قصه در قصه. ۴۱

۱-۱۵-۳ حضور حيوانات و رمزدار بودن قصه. ۴۲

۱-۱۵-۴ زنان. ۴۵

۱-۱۵-۴-۱ چهرة مثبت… ۴۵

۱-۱۵-۴-۱-۱ فضايل معنوي: ۴۵

۱-۱۵-۴-۲ چهره منفي.. ۴۶

پي نوشت: ۴۷

فصل دوم : مشخصه داستان هاي كليله و دمنه

۲-۱ تعاريف… ۴۸

۲-۱-۱ صحنه يا زمينه داستان: ۴۸

۲-۱-۲ طرح و پي رنگ…. ۴۹

۲-۱-۲-۱ تقسيم بندي پيرنگ…. ۵۱

۲-۱-۳ جدال: ۵۱

۲-۲ ساختار كليله و دمنه. ۵۲

۲-۲-۱ تعليم در كليله و دمنه. ۵۲

۲-۲-۲ قصه در قصه: ۵۴

۲-۲-۳ نامگذاري حكايات: ۵۵

۲-۲-۴ نتيجة اخلاقي: ۵۶

۲-۲-۵ حجم حكايات: ۵۷

۲-۲-۶ فضا و جوّ. ۶۱

۲-۲-۷ زبان، لحن و بيان داستان ها ۶۲

۲-۲-۸ عجايب خارق العاده و تناسخ: ۶۳

۲-۲-۹ زنان در كليله. ۶۵

۲-۲-۹-۱ عدم نام گذاري زنان: ۶۵

۲-۲-۹-۲ توصيف زيبايي: ۶۶

۳-۹-۲-۲زناني كه شخصيت تزئيني دارند: ۶۶

۳-۹-۲-۲زنان عاقل و دانشمند: ۶۷

۳-۹-۲-۲   زناني با شخصيت خاكستري.. ۶۷

۳-۶-۲-۲زنان بي گناه ولي متهم.. ۶۸

۲-۲-۹-۷زنان دلاله، اهل فساد و زنان خائن: ۶۸

۲-۲-۹-۸ زنان نادان. ۶۹

۲-۲-۱۰ شكل شناسي داستان هاي كوتاه. ۶۹

۲-۲-۱۰-۱ شخصيت در داستان هاي كوتاه. ۷۲

۲-۳ خلاصة حكايت ها با تحليل فابل، پارابل، صحنه و جدال. ۷۳

۲-۳-۱ باب تمهيد بزرجمهر. ۷۳

۲-۳-۲ باب برزوية طبيب… ۷۴

۲-۳-۴- باب بازجست كار دمنه: ۸۹

۲-۳-۵ باب دوستي كبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو: ۹۱

۲-۳-۶ باب بوف و زاغ: ۹۴

۲-۳-۷ باب بوزينه و باخه: ۱۰۱

۲-۳-۸ باب زاهد و راسو: ۱۰۲

۲-۳-۹ باب گربه و موش: ۱۰۴

۲-۳-۱۰ باب پادشاه و فنره: ۱۰۴

۲-۳-۱۱ باب شير و شغال: ۱۰۶

۲-۳-۱۲ باب تيرانداز و ماده شير: ۱۰۷

۲-۳-۱۳ باب زاهد و مهمان او: ۱۰۸

۲-۳-۱۴ باب پادشاه و برهمنان: ۱۰۸

۲-۳-۱۵ باب زرگر و سياح: ۱۱۰

۲-۳-۱۶ باب شاهزاده و ياران او: ۱۱۱

۲-۴ شخصيت… ۱۱۲

۳-۴-۱ خلق شخصيت… ۱۱۴

۲-۴-۲ شخصيت پردازي.. ۱۱۴

۲-۴-۳ گفت و گو. ۱۱۵

۲-۴-۴ شخصيت هاي نوعي وفردي(تيپ و شخصيت) ۱۱۵

۲-۴-۴-۱ شخصيت هاي نوعي(تيپ) ۱۱۶

۲-۴-۴-۲ شخصيت هاي فردي (شخصيت) ۱۱۶

۲-۴-۵ انواع شخصيت از نظر ساخت و بافت… ۱۱۷

۲-۴-۵-۱ شخصيت هاي قالبي.. ۱۱۷

۲-۴-۵-۲- شخصیت های قراردادی.. ۱۱۷

۲-۴-۵-۳ تفاوت شخصیت های قالبی با شخصیت های قراردادی.. ۱۱۷

۲-۴-۵-۴ شخصیت های تمثیلی.. ۱۱۸

۲-۴-۵-۵ شخصیت های نمادین.. ۱۱۸

۲-۴-۵-۶- تفاوت شخصیت های تمثیلی و نمادین.. ۱۱۹

۲-۴-۵-۷ شخصیت های همه جانبه. ۱۱۹

۲-۴-۵-۸ شخصیت های سیاه ، سفید ، خاکستری.. ۱۱۹

۲-۴-۶ انواع شخصیت از نظر میزان فعل و انفعال ( شخصیت های ایستا و پویا ) ۱۲۱

۲-۴-۷ تقسیم بندی شخصیت از لحاظ بعد. ۱۲۲

شخصیت های مدور ( چند بعدی ، گرد ) ۱۲۲

شخصیت های مسطح ( تک بعدی ): ۱۲۲

۲-۴-۸ انواع شخصیت از لحاظ نوع حضور در داستان. ۱۲۳

۲-۴-۹ سرنوشت شخصیت… ۱۲۴

۲-۵ شناخت شخصیت ها : ۱۲۵

۲-۶ شخصیت ها در کلیله و دمنه : ۱۲۶

۲-۶-۱ شخصیت پردازی مستقیم.. ۱۲۷

۲-۶-۱-۱ توصیف مستقیم شخصیت از زبان راوی : ۱۲۸

۲-۶-۱-۲ توصیف مستقیم شخصیت از زبان شخصیت دیگر و از زبان خود : ۱۲۹

۲-۶-۱-۳ توصیف مستقیم شخصیت از طریق عنوان داستان. ۱۲۹

۲-۶-۲ شخصیت پردازی غیر مستقیم : ۱۳۰

۲-۶-۲-۱ توصیف غیر مستقیم شخصیت از طریق گفتگو : ۱۳۰

۲-۶-۲-۲ توصیف غیر مستقیم شخصیت از طریق اعمال و رفتار : ۱۳۰

۲-۶-۳ تحلیل شخصیت ها : ۱۳۱

روایتی دیگر از شخصیت های داستان شیر و گاو. ۱۳۸

باب بوزینه و باخه. ۱۵۲

۲-۷ محتوای داستان ها : ۱۶۲

پی نوشت : ۱۶۶

فصل سوم:روایت

۳-۱ راوی داستان یا زاویه دید : ۱۶۸

۳-۲ پرسش و پاسخ رای و برهمن.. ۱۶۸

۳-۳ روایت در داستان های کلیله و دمنه. ۱۶۹

فصل چهارم: ریخت شناسی کلیله بر اساس نظریه ولادینیرپراپ

۴-۱ مقدمه. ۲۰۳

۴-۱-۱ ایراد روش پراپ : ۲۰۸

۴-۲ ساختار مشترک…. ۲۰۹

۴-۲-۱ ساختار مشترک در باب « شیر و گاو » و « شیر و شغال » ۲۰۹

۴-۲-۲ شکار در ساختار مشترک داستان های حیوانات… ۲۱۱

۴- ۳   انواع شخصیها و عملکرد. ۲۱۵

۴-۴ پیرنگ ساختارهای مشترک…. ۲۱۹

نتیجه گیری.. ۲۲۱

فهرست منابع. ۲۲۴

مقالات : ۲۳۱

 

 

 

 

 

پاسخ دهید