پرسشنامه استانداردکارایی کارکنان

پرسشنامه استانداردکارایی کارکنان

دسته بندی: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 292 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 18 اسفند 1393

به روز رسانی در: 16 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان شامل ۱۷گویه و چهار بعد تساوی، همسویی ،سرعت در کار و استفاده از تجهیزات و امکانات می باشد.

مولفه های پرسشنامه

مولفه ها سوالات
تساوی ۱، ۲، ۳، ۴
همسویی ۵، ۶، ۷، ۸
سرعت در کار ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲
استفاده از تجهیزات و امکانات ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

يكي از دغدغه هاي اصلي مديران سازمان هاي كوچك و بزرگ،كارايي كاركنان است. بديه ياست كارمند كارا مي تواند به كمك قدرت اراده و تجربه هاي با ارزش خود همه چيز را به نفع جامعه و محيط كاري خود تغيير دهد. كارايي سازمان عبارت است از مقدار منابعي كه براي توليد يك واحد محصول به مصرف رسيده است و مي توان ان را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه كرد.همچنين مي توان كارايي سازمان را تحقق هدف هاي سازمان با حداقل هزينه و جلوگيري از عواقب نامطلوب تعريف كرد(دانشور و مجوب،۱۳۸۸).

 

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۷ ۵۱ ۸۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۷ تا ۳۴ باشد، میزان کارایی کارکنان در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۴ تا ۵۱ باشد، میزان کارایی کارکنان در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۵۱ باشد، میزان کارایی کارکنات  بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه توسط حاجی زاده، حامد (۱۳۸۴) باآزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است که طبق زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
کارایی کارکنان ۸۷/۰

 

منبع: حاجی زاده، حامد (۱۳۸۴). بررسی تاثیر ارتباطات اثربخش بر کارایی کارکنان گروه صنعتی فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

دانش فرد ،کرم الله؛محجوب، شبنم(۱۳۸۸).بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کارایی کارکنان،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،سال سوم ،شماره

پاسخ دهید