پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان(CASES)

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان(CASES)

دسته بندی: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 594 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 18 اسفند 1393

به روز رسانی در: 16 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پرسشنامه خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان در سال ۱۹۸۸ توسط اون و فرامن به منظور اندازه گيري اعتقادات خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان تهيه شده است. اون و فرامن در ساخت اين پرسشنامه از نظرات ۷ كارشناس آموزش استفاده كردند. اين آزمون داراي ۳۳ عبارت است و از خيلي كم تا خيلي زياد است كه بر اساس مقیاس ۵ درجه‌ای  لیکرت نمره گذاري مي شود و ميزان اعتماد دانشجو در ارتباط با يادداشت برداشتن، سؤال پرسيدن، توجه در كلاس، استفاده از كامپيوتر و غيره را مي سنجد(۱). به دليل اين كه عبارت ۲۸ مربوط به آزمايشگاه مي شود و همه رشته ها درس آزمايشگاهي ندارند، در نسخه فارسي اين سؤال حذف شده است؛ بر اين اساس تعداد عبارات به ۳۲ سؤال تقليل يافته است.

روایی و پایایی:

در نمونه ايراني همساني دروني براي كل آزمون ۹۱/. به دست آمده و براي دانشجويان دختر ۹۰/. و براي دانشجويان پسر آلفا كرونباخ ۹۱/. نشان مي دهد. اين ابزار از همساني دروني خوبي برخوردار است. اعتبار اين پرسشنامه با استفاده از تحليل عامل اكتشافي و تحليل عامل تأييدي بررسي و تأييد شده است(۱). همچنين همساني دروني كل اين آزمون در پژوهش اصغری و همکاران(۱۳۹۳) در یک مطالعه آزمايشي بر روي ۳۵ نفر از دانشجويان با آلفاي كرونباخ ۹۳/. وبر روي ۳۴۳ نفر از دانشجويان دانشگاه خوارزمي با آلفاي كرونباخ ۹۱/. تأييد شده است.