پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (۱۹۸۷)

پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (۱۹۸۷)

دسته بندی: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 448 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 18 اسفند 1393

به روز رسانی در: 16 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی: این مقیاس که با استفاده از مواد آزمون دلبستگی هازن و شیور (۱۹۸۷) و در مورد دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است، یک پرسشنامه دو قسمتی می باشد. در قسمت اول سه سبک دلبستگی ایمن ، اجتنابی و دوسوگرا بر حسب ۲۱ سوال در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت(هیچ ؛ کم ؛ متوسط ؛ زیاد ؛ خیلی زیاد) از هم متمایز می شوند.

در قسمت دوم ، آزمودنی با انتخاب یک گزینه از سه گزینه ای که سه نوع دلبستگی را توصیف می کنند، سبک دلبستگی خود را مشخص می کند.

ضریب آلفای کرونباخ پرسشهای هر یک از زیر مقیاس های ایمن ، اجتنابی و دوسوگرا در مورد یک نمونه دانشجویی (n=240؛ بشارت، ۱۳۷۹) برای کل آزمودنی ها به ترتیب ۷۴/۰ ، ۷۲/۰ ، ۷۲/۰ ؛ می باشد.

ضریب همبستگی بین نمره های آزمودنی های دختر و پسر به ترتیب ۸۵/۰ و ۸۷/۰ بود.

اعتبار و پایایی :

ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس دلبستگی بزرگسالان برای یک نمونه ۳۰ نفری در دو نوبت با فاصله دو هفته برای کل آزمودنی ها ۹۲/۰ بوده است .

پاسخ دهید