پرسشنامه نقش ورزش در دوران بارداری و سلامتی مادر

پرسشنامه نقش ورزش در دوران بارداری و سلامتی مادر

دسته بندی: -

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 316 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 18 اسفند 1393

به روز رسانی در: 16 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

اين پرسشنامه از دو بخش تشكيل شده است. در بخش اول، اطلاعات مربوط به ويژگي هاي فردي و در بخش دوم،۱۶ سؤال در مورد فعاليت هاي روزمره منزل براساس نسخه فارسي پرسشنامه استاندارد فعاليت فيزيكي در دوران بارداري.

روايي اين پرسشنامه به وسيله Chasan-Taber و همكاران در ماساچوست مورد تأييد قرار گرفته است . روايي نسخه فارسي آن نيز توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ارزيابي و تأييد شده و در مطالعات مختلف مرتبط با فعاليت فيزيكي در ايران مورد استفاده قرار گرفته است (Shakeri , 2012). پايايي آن نيز با انجام مطالعه مقدماتي در مورد ۳۰ خانم باردار واجد شرا يط تحقيق با آلفاي كرونباخ ۰۸۵/۰ تأييد شد. زنان باردار براساس فعاليت هايي كه از شروع سه ماهه دوم حاملگي به طور تقريباً منظم در منزل انجام داده بودند ، به سؤالات پرسشنامه پاسخ مي دادند. پس از جمع آوري اطلاعات لازم، شدت فعا ليت ها براساس آزمون معادل متابوليك(MET Metabolic Equivalent Test) محاسبه گرديد (Chasan-Taber, 2004). براي محاسبه شدت فعاليت، مقدار MET هر فعا ليت در مدت زمان صرف شده در طي يك روز يا يك هفته ضرب مي شود. ميزان فعاليت برحسب نوع فعاليت، از جمع شدت فعاليت در طي روز يا هفته محاسبه مي شود (به عنوان مثال : اگر فرد ي حدود ۵/۰ ساعت در روز به انجام كارهاي نظافتي سنگین مثل جارو كردن بپردازد ا ين عدد ۵/۰ در MET مربوط به جارو كردن كه ۵/۳ است ضرب مي شود و در نهايت از حاصل جمع شدت تمامي فعا ليت هاي در منزل، ميزان فعاليت در منزل به دست مي آيد كه در دو گروه مورد و شاهد مورد مقا يسه قرار مي گيرد . فعاليت با MET كم تر از ۵/۱ به عنوان بي تحر ك بودن ، فعاليت با MET 5/1 تا كم تر از ۳ به عنوان فعاليت سبك، فعاليت با MET6-3 به عنوان فعاليت متوسط و فعاليت با MET بيشتر از ۶ به عنوان فعاليت شديد در نظر گرفته شد (Kazemi, 2007).

 

پاسخ دهید