مدل پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش و کارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریت منابع انسانی 12000 تومان

مدل پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش و کارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریت منابع انسانی

مدل پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش و کارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریت منابع انسانی چکیده با وجود کاربرد گسترده ی سیستم های منابع انسانی الکترونیکی eHR، بررسی ها نشان داد که ممکن است چند مشکل [...]

مشاهده و خرید
ممیزی و حسابرسی گرمایی مکان های صنعتی 14000 تومان

ممیزی و حسابرسی گرمایی مکان های صنعتی

ممیزی و حسابرسی گرمایی مکان های صنعتی چکیده به منظور کاهش مصارف انرژی برای تولید بادوام و دارای کارامدی انرژی ، ممیزی و حسابرسی گرمایی مداوم و پیگردی فرایندی ماشین های صنعتی ضروری می باشد . در [...]

مشاهده و خرید
تغییر مدیریت برای تغییر اقتصاد – نیاز به خلاقیت و خودشکوفایی و رهبری 12000 تومان

تغییر مدیریت برای تغییر اقتصاد – نیاز به خلاقیت و خودشکوفایی و رهبری

کنفرانس بین المللی اقتصاد Sibiu در شرایط بحران اقتصادی سال ۲۰۱۳ : چالش ها و فرصت ها ، IECS2013 تغییر مدیریت برای تغییر اقتصاد – نیاز به خلاقیت و خودشکوفایی و رهبری چکیده : هدف از این مقاله کمک به [...]

مشاهده و خرید