کاربردهای شبکه عصبی در OCR 3000 تومان

کاربردهای شبکه عصبی در OCR

این گزارش به بررسی كاربردهای شبكه های عصبی مصنوعی در بازشناسی شناسه های دستنویس اختصاص دارد. این كاربردها را میتوان به سه دسته تقسیم كرد: كاربرد در پیش پردازش، كاربرد در بخش بندی و كاربرد در دسته [...]

مشاهده و خرید