ماشین هوشمند 5000 تومان

ماشین هوشمند

سيستم آنتن هوشمند چكیده مقدمه آنتن هاي هوشمند نقش آنتن در يك سيستم مخابراتي آنتن هاي همه جهتي كاربرد آنتن‌های هوشمند در شبكه مخابرا‌ت آنتن‌هاى با زاویه تابش محدود تكنیكك‌های به اشتراك گذاری منابع [...]

مشاهده و خرید
ديوار حايل 4000 تومان

ديوار حايل

ديوار حايل، ديواري است كه فشار ناشي از وضعيت موجود در اختلاف تراز به وجود آمده به علت خاكريزي، خاكبرداري و يا عوامل طبيعي را ب هصورت پايدار حفظ نمايد. ديوار سيل بند ديواري است كه علاوه بر آن، [...]

مشاهده و خرید