طراحي برآورد سردخانه چند محصوله 14000 تومان

طراحي برآورد سردخانه چند محصوله

در این پروژه در فصل اول و دوم در مورد کارایی های تبرید در صنعت از جمله صنايع غذايي و انواع مبردها در تبريد بحث گرديده است. فصل سوم, چهارم وپنجم مختص به توضيحاتي پيرامون عملكرد كمپرسورها , [...]

مشاهده و خرید