بررسي میزان آشنایی مدیران با مهارتهای مدیریتی وتاثیرآن برکارآیی سازمان  (مطالعه موردي: ادارات دولتی استان آذربایجان غربی) 17000 تومان

بررسي میزان آشنایی مدیران با مهارتهای مدیریتی وتاثیرآن برکارآیی سازمان (مطالعه موردي: ادارات دولتی استان آذربایجان غربی)

چکیده پژوهش حاضر بررسي میزان آشنایی مدیران با مهارتهای مدیریتی وتاثیرآن برکارآیی سازمان دولتی استان آذربایجان غربی می پردازد و تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقاتی کاربردی واز لحاظ ماهیت روش [...]

مشاهده و خرید
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پذیرش تغییرتوسط کارکنان در جهت افزایش بهره وری کاری و سازمانی  کارکنان دانشگاه آزاد شهرستان میاندوآب 18000 تومان

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پذیرش تغییرتوسط کارکنان در جهت افزایش بهره وری کاری و سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد شهرستان میاندوآب

چکیده هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پذیرش تغییرتوسط کارکنان در جهت افزایش بهره وری کاری و سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد شهرستان میاندوآب می باشد. برای این منظور [...]

مشاهده و خرید
بررسی تاثیر باورهای مذهبی بر عملکرد کارکنان آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب 18000 تومان

بررسی تاثیر باورهای مذهبی بر عملکرد کارکنان آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                       صفحه چکیده ‌ط فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه [...]

مشاهده و خرید
بررسي رابطه بين شایستگی های ارتباطي روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی 20000 تومان

بررسي رابطه بين شایستگی های ارتباطي روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی

هدف کلی تحقیق حاضر بررسي رابطه شایستگی های ارتباطی رؤسای شعب با عملکرد تجهیز منابع شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی می باشد. برای این منظور مهارت های ارتباطی براساس نطريه بارتون جی . [...]

مشاهده و خرید