پرسشنامه تهاجم فرهنگی 3000 تومان

پرسشنامه تهاجم فرهنگی

روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تاثیر ماهواره و برنامه های آن بر تهاجم فرهنگی از ابعاد مختلف (سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع [...]

مشاهده و خرید