مدیریت کار عملی در آزموشگاه ها 4500 تومان

مدیریت کار عملی در آزموشگاه ها

سوابق تعلیم و تربیت آدمی نشان می دهد که به علت ناچیز بودن مجموعه میراث اجتماعی و ساده بودن ارتباطات انسانی آموزش و پرورش به وسیله خانواده و بیشتر به صورت غیر عمدی انجام گردیده است. باگسترده شده [...]

مشاهده و خرید
گزارش پایانی کارورزی۱ پردیس علامه 6000 تومان

گزارش پایانی کارورزی۱ پردیس علامه

آموزش اثربخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر [...]

مشاهده و خرید
کارآموزی در دانشگاه پیام نور 4500 تومان

کارآموزی در دانشگاه پیام نور

مهم‌ترین هدف و معنای آموزش باز کاهش موانع زمانی و مکانی و محدودیتهای مربوط به برخی مقررات نظام آموزشی متعارف است. به گونه‌ای که زمینه‏های ارائة آموزش عالی به افرادی فراهم آید که به علت دوری یا [...]

مشاهده و خرید
سازمان شهرداري مياندوآب 4500 تومان

سازمان شهرداري مياندوآب

سازمان عبارت است از مجموعه ای از نیروهای انسانی و سرمایه های مادی برای یک برنامه که به جهت تولید در یک عمل استقرار می یابند ۲ فرآیند ترکیب یافته ای که در آن افراد انسانی با یکدیگر سلوک و رفتار [...]

مشاهده و خرید
کارآموزی در مدرسه 5000 تومان

کارآموزی در مدرسه

یک مدیر در موقعیتها و شرایط مختلف عملکردهای متفاوتی از خود نشان می دهند . مدیر وظایف گوناگونی از قبیل ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، فرماندهی ، هماهنگی و کنترل که این وظایف شامل مسئولیتهای روزانه و [...]

مشاهده و خرید
گزارشکار درس تمرین دبیری ریاضی 6000 تومان

گزارشکار درس تمرین دبیری ریاضی

کار امد شدن دانشجویان درهر زمینه ای و همچنین اماده کردن انها برای اشتغال چیزی فراتر از اموخته های نظری کلاس درس را می طلبد ونتایج مثبتی که از همپا شدن علم باعمل حاصل می شود برهیچ کس پوشیده [...]

مشاهده و خرید