پرسشنامه استانداردکارایی کارکنان 3000 تومان

پرسشنامه استانداردکارایی کارکنان

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان شامل ۱۷گویه و چهار بعد تساوی، همسویی ،سرعت در کار و استفاده از تجهیزات و امکانات می باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات تساوی ۱، ۲، ۳، ۴ همسویی ۵، ۶، ۷، ۸ [...]

مشاهده و خرید