خودشکوفایی 4500 تومان

خودشکوفایی

بحث تعدیل رفتار سازمانی عمدتا در جهت چگونگی اداره موثرتر رفتار دیگران توسط انسان سیر می کرده است. اینک در این مبحث چگونگی اداره رفتار خود انسان مورد توجه قرار می گیرد. چگونگی اداره موثرتر رفتار [...]

مشاهده و خرید